НАЧАЛО


*** Всички потребители на "Алмус нет" са задължени да сключат следния договор, за да ползват услугата "Достъп до Интернет"


ДОГОВОР
За предоставяне на услуга "Достъп до Интернет" №401

Днес 23.03.2007г. в гр. Лом между:

"АЛМУС НЕТ " ООД, вписано в регистъра на Окръжен съд Монтана с решение от 07.05.2002г. по ф.д.230/2002г., със седалище и адрес на управление: гр. Лом, ул. "Пристанищна" 2, представлявано от Николай Иванов Христакиев от гр. Лом - управител, наричано по-долу за краткост Алмус от една страна

и

...................., вписано в регистъра на Окръжен съд .................... по ф.д. ...................., със седалище и адрес на управление ...................., представлявано от .................... в качеството му на ....................; ..................... ЕГН ...................., лична карта No ...................., издадена на .................... от МВР-.................... наричан/о/а по-долу за краткост Потребител от друга страна,

се сключи настоящият договор за следното:

Предмет на договора

Чл.1. (1) "Aлмус нет" се задължава да осигури на Потребителя услугата "Достъп до Интернет" (услугата), а Потребителят се задължава да ползва тази услуга в съответствие с изискванията на настоящия договор и действащото законодателство, както и да заплаща съответните възнаграждения съгласно цените, посочени в Тарифата на "Aлмус нет" с цените на предоставяните комуникационни услуги (Тарифата) - неразделна част от настоящия договор, съобразно избрания от него тарифен план.
(2) Потребителят посочва кой тарифен план за ползуване на услугата избира в писмена заявка до "Алмус нет". В едноседмичен срок преди изтичане на текущия работен месец за ползуване на услугата Потребителят може да отправи нова писмена заявка, в която да посочи нов тарифен план, по който да заплаща възнаграждение за ползуване на услугата за следващия работен месец. Всички писмени заявки се прилагат към настоящия договор и стават негова неразделна част.

Срок на договора

Чл.2. Настоящият договорът влиза в сила от деня на подписването му и има първоначален срок на действие една година.

Съдържание на договора

Чл.3. (1) С подписване на настоящия договор Потребителят декларира, че е запознат със съдържанието на  Тарифата, които са му предадени преди сключването на настоящия договор, че се съгласява с тях и се задължава да ги спазва включително при промяна в тях.
(2) Потребителят се задължава да следи измененията в Тарифата, съобщения за които "Алмус нет" публикува на Интернет страницата си на адрес: www.almus.net.
(3) Настоящият договор има значението и на протокол за активиране на услугата и с подписването му страните по договора констатират, че е започнало предоставянето на услугата, предмет на договора.

Задължения на "Алмус нет"

Чл.4. Алмус се задължава:
1. Да предостави на Потребителя парола и потребителско име, с въвеждането на които Потребителят да осъществява физическата връзка с Интернет в случай че разполага с необходимото за това компютърно оборудване.
2. Да уведомява Потребителя за предстоящи профилактики и възможно влошаване качеството на услугите чрез публикуване на съобщение за това на своята Интернет страница на адрес forum.almus.net най-малко 2/два/ дни преди началото на профилактиката или влошаването на услугите. В този случай не е необходимо персонално уведомяване на всеки отделен потребител.

Задължения на Потребителя

Чл.5. (1) Потребителят се задължава:
1. Да плаща в срок дължимата цена за ползване на предоставяната услуга в брой в офиса на "Алмус нет" или по следната банкова сметка на Алмус:
2. Да не предоставя своите потребителско име и парола на други лица.
3. Да заплаща отстраняването на повредите, които са предизвикани от неговото виновно действие или бездействие (използване на несъвместим софтуер, забравена парола, изваден или повреден кабел и т.н.).
(2) Потребителят е длъжен при гръмотевични бури да изключва от компютъра си кабела, чрез които получава достъп до услугите. Потребителят е длъжен и да занули контактите, в които е включен компютърът, чрез който се използват предоставяните комуникационни услуги.

Оборудване

Чл.6. За свързването му към далекосъобщителната мрежа на Алмус Потребителят осигурява следното оборудване:
1. Функциониращ Персонален Компютър.
2. Инсталирана и функционираща коректно Операционна Система (минимум Windows 95)
3. Занулени Контакти на вътрешната слаботокова инсталация.

Начин и срок за плащане

Чл.7. (1) Цената се определя според избрания от Потребителя тарифен план.
(2) Когато Потребителят избере Тарифен план с уговорено авансово заплащане на услугите, месечната вноска се заплаща не по-късно от 5 дни след започване на всеки едномесечен период от действието на договора.
(3) При Тарифен план "Неограничен достъп с предплащане"  скоростта на Интернет трафика не е гарантирана.

Временни мерки

Чл.8. (1) В случай на забавено плащане над 7 дни или неизпълнение на задълженията по договора, Алмус може да спре предоставянето на услугите частично или изцяло. Това не го лишава от правото да развали договора, нито от правото да получава съответното договорно възнаграждение за времето на нейното спиране. Предоставянето на услугите се възстановява след заплащане от Потребителя на всички дължими по договора суми, включително неустойките, съответно след прекратяване на нарушението на задълженията по договора.
(2) В случай че в срок от един месец от спирането на услугите Потребителят не заплати на Алмус дължимите суми, той се изключва физически от Мрежата. При повторно включване към Мрежата се заплаща нова такса за активиране, ако такава е предвидена в Тарифата.
(3) В случай че Потребителя не е ползвал услугата предмет на настоящия договор в рамките на повече от два месеца, Потребителя се задължава да заплати такса за активиране, ако такава е предвидена в Тарифата.
(4) В случай на забавено плащане на дължима от Потребителя сума Алмус има право на неустойка в размер на 0.5% от дължимата сума за всеки ден от забавата.
(5) В случай на забавено плащане на дължима от Потребителя сума Алмус има право на неустойка в размер на 0.5% от дължимата сума за всеки ден от забавата.

Използуване и достъп до сградата на Потребителя

Чл.9. (1) С подписване на настоящия договор Потребителят дава съгласието си Алмус да използва сградата, в която се намира точката за достъп на Потребителя до Мрежата, и прилежащата на сградата слаботокова и друга инфраструктура, доколкото това е необходимо за свързването на Потребителя с Мрежата. Евентуални проблеми в това отношение с други етажни собственици в сградата и съсобственици се уреждат от Потребителя и са за негова сметка.
(2) Потребителят е длъжен да осигурява свободен достъп на представители на Алмус до своята далекосъобщителна мрежа за осъществяване на проверки относно спазването на задълженията му по договора.

Кореспонденция между страните

Чл.10. Страните определят следните координати за комуникация по между си касаеща съществуването и изпълнението на договора между тях:
За "Алмус нет":
Адрес: Лом, ул. "Пристанищна" №2
Факс:
Телефон: 66045
Ел. поща: postmaster@almus.net
За Потребителя:
Адрес:
Факс:
Телефон:
Ел. поща:
Лице за контакти:

Неустойки при разваляне на договора

Чл.11. При разваляне на договора по вина на Потребителя, той дължи на Алмус неустойка в размер на 10 лева.

Изменения на договора

Чл.12. Всички допълнителния и изменения в настоящия договор се извършват със съгласието на двете страни в писмена форма.

Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

За "Алмус нет" ....................
/Николай Христакиев/

За Потребителя ....................

 
НАЧАЛО